سبحان جوان ، نویسنده و مدرس بردهای مبتنی بر میکروکنترلر میباشد.

وی پروژه های موفقی را در این زمینه به ثبت رسانده و دارای مقاله معتبر میباشد.